K/kpd;fNs! nghWikAld; ,Uq;fs; (,d;dy;fis) rfpj;Jf; nfhs;Sq;fs;; (xUtiu xUtH) gyg;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;; my;yh`;Tf;F mQ;rpf; nfhs;Sq;fs;; (,k;ikapYk;> kWikapYk;) ePq;fs; ntw;wpailtPHfs;! (3:200)

 

ngUkhdhH fz;l NghHf; fsq;fs;

Kd;Diu

ngUkhdhH fz;l NghHf;fsq;fs;

'[p`hj;' xU tpsf;fk;

,];yhkpa ,uhZt mikg;G

,uhZt tPuDf;fhd $yp

mbg;gilr;rl;lk;

'gj;U'g;NghH

'c`J'g; NghH

mfo; NghH

'`{ijgpah' mikjp cld;gbf;if

'Kmj;jh' NghH

gj;H Nghhpy; ifahz;l Kiwfs;

c`jpy; ifahz;l Kiwfs;

mfo; Nghhpy; ifahz;l Kiwfs;

ifgH Nghhpy; ifahz;l Kiwfs;

'Kmj;jh' Nghhpy; ifahz;l Kiwfs;

kf;fh ntw;wp

'`{idd;' Nghhpy; ifahz;l Kiwfs;

 

Home

Index

Top